Terms Of Use

Algemene verkoopsvoorwaarden NiSH

Artikel 1: Definities

Overeenkomst:Dienstverleningsovereenkomst tussen NiSH nv en de Klant. Producten aan de Klant worden verkocht, voor hem ontwikkelt of aan hem in licentie gegeven.

Diensten: Diensten geleverd door NiSH nv in het kader van een overeenkomst dan wel in het kader van enige bijzondere dienstverlenings-overeenkomst.

Producten: De soft- en hardware producten aan de klant verkocht, specifiek voor de Klant ontwikkeld en/of in licentie gegeven in het kader van een Overeenkomst.

Prijs: Prijs te betalen door de Klant voor de door NiSH nv verstrekte Diensten en/of door NiSH nv verkochte of in licentie gegeven Producten.

Artikel 2: Toepassingsgebied

De voorliggende algemene voorwaarden beheersen alle contractuele relaties tussen NiSH nv en de Klant met betrekking tot de levering van Diensten of Producten door NiSH nv. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze van latere datum zijn dan de huidige algemene voorwaarden. Van de voorliggende algemene voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken door een Overeenkomst of mits dit uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand wordt overeengekomen tussen NiSH nv en de Klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen een Overeenkomst en huidige Algemene Voorwaarden, primeert die Overeenkomst.

Artikel 3: Prijs

Behoudens indien hiervan door de Overeenkomst tussen NiSH nv en de Klant uitdrukkelijk wordt afgeweken, worden de Diensten en Producten gefactureerd volgens de prijslijsten in voege op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst of volgens overeengekomen prijzen zoals vermeld in de overeenkomst. De Prijzen daarop afgedrukt, zijn steeds exclusief B.T.W. Behoudens andersluidende, uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke overeenkomst, zijn de Prijzen steeds exclusief verplaatsingskosten, hotels, maaltijden en andere verblijfskosten. Deze kosten zullen tegen kostprijs aan de Klant gefactureerd worden.

Met betrekking tot diensten: deze worden uitgevoerd op werkdagen volgens Belgische wetgeving gedurende normale kantooruren, zijnde 9u tot 17u. Alle prestaties buiten kantooruren kunnen enkel na expliciet akkoord van NiSH nv gepresteerd worden. Prestaties buiten kantooruren op normale werkdagen worden aangerekend aan 150% van het geldende uur- of mandagtarief. Prestaties op zaterdag worden eveneens aan 150% aangerekend en prestaties op zondagen en feestdagen worden aangerekend aan 200% van het geldende uur- of mandagtarief.

Artikel 4: Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar in EURO op de rekening van NiSH nv binnen de 30 dagen na de datum zoals vermeld op de factuur. Niet-betaling van de factuur binnen deze termijn impliceert van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigd zijn van een verwijlinterest ten belope van 2% per maand, waarbij elke aangevangen maand als een volledige maand wordt beschouwd, evenals van een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van NiSH nv om een hogere schadevergoeding te vorderen, mocht haar reële schade hoger liggen dan dit forfaitair bedrag.

Artikel 5: Klachten en Protest

Klachten m.b.t. de geleverde Diensten of m.b.t. gebreken in de Producten moeten binnen 8 dagen conform artikel 10 gemeld worden. In geval van verborgen gebreken in de Producten, vangt die termijn aan bij de ontdekking ervan of vanaf het tijdstip dat de Klant dit redelijkerwijze had moeten ontdekken. Protest tegen de factuur dient te gebeuren conform artikel 10 binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen enkele klacht of protest geeft de Klant het recht zich te onttrekken aan enige van zijn verbintenissen t.o.v. NiSH nv, met inbegrip van zijn betalingsverplichting.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

NiSH nv zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige gevolgschade, incidentele schade of onrechtstreekse schade veroorzaakt door enige contractuele of buitencontractuele fout van NiSH nv of van haar aangestelde. Dergelijke schade omvat, doch is niet beperkt tot: inkomens- en winstderving, commerciële en financiële verliezen, kostenstijging of toename van de algemene uitgaven, verlies aan cliënteel of spaartegoeden, vertraging, verstoring of onderbreking van de projectplanning of bedrijfsactiviteiten, laattijdige ingebruikneming van de Producten, verlies aan goodwill. Behoudens in geval van opzettelijke of grove fout in hoofde van NiSH nv, of in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door de onachtzaamheid van NiSH nv, zal de aansprakelijkheid van NiSH nv beperkt zijn tot hetgeen uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand in de Overeenkomst werd overeengekomen tussen NiSH nv en de Klant. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst, kan de aansprakelijkheid van NiSH nv nooit hoger zijn dan de Prijs die door de Klant voor de Dienst of het Product werd betaald en waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 7: Overmacht

Ingeval van overmacht is NiSH nv gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen voor de duur van de overmacht, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat NiSH nv tot enige schadevergoeding t.a.v. de Klant of enige derde gehouden zal zijn. NiSH nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebrek aan of vertraging bij het leveren van Diensten of Producten indien dit te wijten is aan overmacht. Worden ondermeer als overmacht beschouwd: oorlog of oorlogsomstandigheden, blokkade, internationale sancties of embargo, ernstige ongevallen, brand, overstroming, staking of lock-out, transportonderbreking, defecten aan machines, in gebreke blijven van NiSH nv -onderaannemers, leveranciers of bevoorraders, defecten aan soft- of hardware van de voormelde partijen, overlijden of ernstige ziekte van sleutelpersoneel, … In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van NiSH nv ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst door NiSH nv aanzienlijk wordt verhinderd, onevenredige inspanningen vraagt of onmogelijk wordt gemaakt.

Artikel 8: Eigendom

Alle industriële- en intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee aanverwante rechten die betrekking hebben op Producten die worden gebruikt, ontwikkeld voor de Klant of verkocht door NiSH nv aan de Klant in het kader van de Overeenkomst, berusten exclusief bij NiSH nv of de derde partij waarvan NiSH nv desgevallend een licentie heeft bekomen. Indien het gaat om Producten die in het kader van de Overeenkomst specifiek werden ontwikkeld voor de Klant of door NiSH werden verkocht aan de Klant, geeft betaling van de erop betrekking hebbende factuur de Klant slechts een niet-overdraagbare gebruikslicentie binnen zijn eigen onderneming, zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

Alle know-how, methoden, systemen, programma's en data die aan NiSH nv toebehoren of aan een derde met wie NiSH nv samenwerkt, blijven berusten bij NiSH nv of bij de derde aan wie ze toebehoren. Al deze know-how, methoden, systemen, programma's en data mogen mits toestemming van NiSH nv enkel en alleen in het kader van de Overeenkomst gebruikt worden, en vallen onder de confidentialiteitsverplichting van artikel 9. Producten die door NiSH nv aan de Klant verkocht worden blijven eigendom van NiSH nv zolang de Prijs niet integraal door de Klant werd betaald. NiSH nv behoudt zich het recht voor de goederen te revindiceren bij wie ze zich ook mogen bevinden.

Artikel 9: Confidentialiteit

NiSH nv en de Klant verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle informatie die zij over, met betrekking tot of van de andere partij verwerven bij de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst. De confidentialiteitsverplichting blijft ook gelden na de beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 10: Kennisgeving

Elke kennisgeving in het kader van de Overeenkomst dient te gebeuren per aangetekend schrijven, per fax of e-mail (in de laatste 2 gevallen steeds bevestigd per aangetekend schrijven) gericht aan de tegenpartij op haar maatschappelijke zetel. Elke adreswijziging dient onmiddellijk per aangetekend schrijven te worden gemeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegdheid

De contractuele relaties tussen NiSH nv en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de Overeenkomst tussen NiSH nv en de Klant, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.